Hlavní nabídka

Domů Naše činnost Personální zajištění Dokumenty Fotogalerie Ostatní Odkazy Výroční zprávy Kontakt GDPR
sídlo organizace
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s.
Mírová 146
398 11 Protivín
Tel.: 382252700, 776144696
IČ0: 26641313
Číslo účtu:186987148/0300
ID DS: hxxubm7
sedmikraska.protivin@seznam.cz www.sedmikraskaprotivin.cz

Aktuality / informace

Pečovatelská služba - naše hlavní činnost

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. poskytuje terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů.

Působnost poskytovatele je v Protivíně a přilehlých obcích (Krč, Těšínov, Záboří, Milenovice, Chvaletice, Myšenec, Maletice, Selibov, Heřmaň, Skály, Ražice, Putim, Kestřany, Žďár, Tálín, …).

Personál zajišťuje terénní pečovatelskou službu v pracovních dnech v čase 7:00 - 15:30. Konkrétní doba je vymezena v individuálním plánu uživatele.

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. zajišťuje pečovatelskou službu v rozsahu § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Rozsah úkonů pečovatelské služby

Základní činnosti:

Cena dle aktuálního ceníku základních služeb.

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. zajišťuje též fakultativní služby nad rámec základních činností.

Fakultativní činnosti

Cena dle aktuálního ceníku fakultativních služeb.

Služby jsou flexibilní, přizpůsobené potřebám a osobním cílům uživatelů, jsou založeny na vzájemném respektu a důvěře.

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. dále poskytuje bezplatné základní sociální poradenství.

Způsob poskytování pečovatelské služby

O pečovatelské službě informujeme obyvatele pomocí webových stránek, informačních letáků, praktických lékařů a sociálních pracovnic v nemocnicích, zastupitelů obcí apod. Naši činnost propagujeme též v místním tisku.
Žadatelé nebo jejich zástupci či rodinní příslušníci nás mohou kontaktovat osobně v kanceláři, telefonicky či emailem. Můžeme přijet přímo do domácnosti žadatele. Žadatelé si mohou vyzvednout osobně nebo vytisknout z webových stránek Žádost o poskytování pečovatelské služby. Můžeme ji též doručit přímo do domácnosti žadatele. Na základě žádosti proběhne zjišťování potřeb žadatele. V rámci sociálního šetření jsou zjišťovány potřeby a přání; žadatel je seznámen s nabídkou úkonů, které organizace poskytuje a s ostatními podmínkami pečovatelské služby, ceníkem pečovatelské služby, vedením osobních údajů, způsobem za jakých podmínek může uživatel podat stížnost a jakým způsobem bude řešena, s provozním řádem, vnitřními pravidly poskytovatele atd. Jestliže dojde k dohodě obou stran, je sepsána písemná Smlouva o poskytování pečovatelské služby a podepsána žadatelem a odpovědným zástupcem poskytovatele. Ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny úkony pečovatelské služby, kde a kdy je služba poskytována, v jakém rozsahu, za jakých finančních podmínek bude tato služba poskytnuta a způsob úhrady poskytované služby.

Forma úhrady

a) platba je provedena v hotovosti za uplynulý kalendářní měsíc (úkony/čas)
b) platba převodem na účet organizace

Vždy je vystaven příjmový doklad, který obdrží uživatel a poskytovatel.
Každý uživatel má založenou svoji vlastní složku, ve které je vedena dokumentace o poskytovaných službách, průběhu, potřebách uživatele a individuální plán uživatele. Naplňování individuálního plánu se sepisuje a konzultuje s uživatelem pravidelně a v případě změn je plán aktualizován.

Poslání poskytovatele sociální služby
Posláním poskytovatele terénní pečovatelské služby je napomáhat a podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, zachovávat důstojnost jedince, rozvíjet schopnosti uživatelů v maximálním možném rozsahu a tím přispívat k možnosti uživatelů vést plnohodnotný, aktivní a důstojný život v přirozeném domácím prostředí.

Cíle poskytovatele sociálních služeb
-setrvání uživatelů v jejich přirozeném domácím prostředí
-uživatelé spokojení s rozsahem a časem poskytovaných sociálních služeb
-spolupráce se samosprávami obcí s cílem zajištění finanční podpory činnosti poskytovatele

Zásady poskytovatele sociálních služeb
-respekt k individuálním osobním cílům uživatelů, k jejich lidským právům a důstojnosti
-dodržování vnitřních předpisů a metodiky
-poskytování pečovatelské služby je založeno na dobrovolnosti – nikdo není nucen, aby služby nedobrovolně využíval
-zabránění sociálnímu vyloučení uživatelů sociálních služeb
-rovný přístup ke všem uživatelům

Cílová skupina uživatelů
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje nebo v blízké budoucnosti bude vyžadovat pomoc jiné osoby:

Osoby se zdravotním postižením
Senioři

Věková struktura : od 18 let
Kapacita: 20 uživatelů
Okamžitá kapacita: 2 uživatelé

Služba je poskytována:
žadateli, který se ocitl v situaci vyžadující péči, pomoc nebo podporu jiné osoby

Služba může být odmítnuta v případě, že:
-poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
-je naplněna kapacita pečovatelské služby, žadatel bude zařazen do pořadníku čekatelů
-žadatel nespadá do cílové skupiny
-osobě, která opětovně žádá o poskytnutí PS, vypověděl poskytovatel v době kratší 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poskytovatel respektuje základní práva uživatelů pečovatelské služby a řídí se obecně platnými závaznými pravidly a normami občanského soužití.

Poskytovatel zaručuje ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání i diskriminace podle Listiny základních práv a svobod a Etického kodexu.